Artikel1

Dezealgemenevoorwaardenvoorverkoopzijnvan toepassingopallebestellingengeplaatst door de koper aan de verkoper en op al onze koopovereenkomsten,met inbegrip vanelkeverrichtingvanbijkomendedienst.  Dezealgemenevoorwaardenvoorverkoopsluiten,bij gebrek aanschriftelijkeinwilligingvandeverkoper,allealgemeneenbijzonderevoorwaardenuitvanaankoopvandekoper.  Geen enkelevrijstellingvandezealgemenevoorwaardenvoorverkoopzalzonderschriftelijkebevestigingvandeverkopertoegelaten worden.

Elkebestellingzaldoordeverkoperslechtsdoordeschriftelijke bevestiging vandezeaandekoperofdoordewerkelijkeleveringvandeproductenaanvaard worden.  Behalvetegengesteldbewijs,erkentdekopereenexemplaarvandezealgemenevoorwaardenvoorverkoopontvangen te hebben.

Artikel2

Tenzij anders aangegeven, zijn onze prijzen exclusief BTW, exclusief verschillende belastingen (Bebat,Recupel,Auvibel,enz)enbuitendeelnameaandeverzendingskosten.  Deverkoopsprijsisdeprijsdieoponzetarievengeldendwordtaangegeven,die van kracht gaan de dag van de verkoopsovereenkomst of de overdacht van de bestelling.

Met het oog opbetalingvandeverkochteproducten,behoudtdeverkoperzich het recht vooromdesamenstelling,aanzijnkeus,vanaanvullendegaranties,zoals,met name,debetalingperhandel,deoverhandigingvaneengewaarborgdechequeofdesamenstellingvaneenbankgarantiete eisen.

Dekopermachtigtdeverkoperomdeglobaleprijste herzien dieten belope vaneenmaximumbedragvan80%vandezeprijsin functie vandetoename,tussendeovereenkomst van de verkoopenzijnuitvoering,vandereëlekostenvandevolgendeparameterswordtgepast: goederen,grondstoffen,lonen,energieenveranderingvankoersentussendevalutavanaankoopvandegrondstoffenen/ofgoederenendevalutavanverkoopvandeproducten,met dien verstande datdezeparametersten belope vanhetdeelvandeprijsvan toepassing zijn datmetdekostenovereenstemt,diezijvertegenwoordigen.

Tenzij anders aangegeven, zijn al onze rekeningen te betaleninEuro,aanhethoofdkantoorvandeverkoper,incontantenenzonderkorting.  Elkbezwaarbetreffendederekeningmoetuiterlijkbinnende10dagenna ontvangst meegedeeld worden, zoniet zal er met deze geen rekening gehouden worden.

In geval vanniet-betalingvanelkerekeningoptermijn,zal dekoper, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, een rente van 15% per jaar vanaf de datum van de factuur of de vervaldag, verschuldigd zijn aan de verkoper. 

De optelsom van de verschuldigde bedragen zal, forfaitair en voorgoed, zonder aanmaning verhoogd worden, met een bedrag dat met 15% van het verschuldigde saldo overeenstemt, rente en kosten met een minimum bedrag van 125,00 €.

Alpha In zal administratieve kosten voor de zending van herinneringen en ingebrekestellingen kunnen toeschrijven. De kosten zullen bedragen:

- Tweede herinnering : 7,5 €

- Derde herinnering : 15,- €

- Ingebrekestelling : 29,5 €

In geval van gerechtelijke invordering van elke factuur, zal de koper, aansprakelijk zijn voor de redelijke invorderingskosten, zoals de kosten van de advocaat en de interne beheerskosten,diehetbedragvandezevastevergoedingzoudenoverschrijden.

In geval vanniet-nalevingdoordekopervanéénbetalingstermijn,om wat voor reden ook, zal het geheel van de latere verordeningen bijde overdracht vandebestellingplaatsvinden.  Bovendienbehoudtdeverkoperzich,in dit geval,het recht vooromdeuitvoeringvandeanderelopendebestellingenop te schortentotdevolledigeregelingvandeverschuldigdebedragen.

 

Artikel3

Onzeproductenwordenaandekoperaanhethoofdkantoorofdeexploitatiezetelvandeverkopergeleverd.  Bijgevolg ondersteunt de koper het transport en de inherente risico’s van de producten na inontvangstneming en, bij gebreke, zodra ze beschikbaar worden gesteld.  Indien de koper een andere leveringsplaats aanwijst, zal deze extra kosten teweegbrengen van minimum € 15 exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  Delevertijdenwordenter informatiegegeven.

Geen enkeleleveringsachterstandkanaanleidinggeventotdeontbindingdoordekopervanhetkoopcontractofdebetalingvanschadevergoedingvandeverkoper. 

Bovendienheeftdeverkoperhetrechtomte weigerenzijnproductente verkopenin functie vandebeschikbaarheidenvanvoldoende stock,ofvoorom het even welkeanderewettigereden,enbehoudthetrechtomgedeeltelijkeleveringenuit te voeren.

 

Artikel4

Degeleverdeproductenblijvenheteigendomvandeverkopertotdevolledigebetalingvandeprijs,met inbegrip vandeachterstallige renteeneventuelevergoedingen.  Bij gebrek aanbetalingvandeprijsop de vervaldag,heeftdeverkoperhetrechtomdeproductenaandekostenvandekoperte hernemen; totdevolledigebetalingvandeze producten,kandekoper ze nochverkopen,nochzeinwaarborg geven,zonderhetvoorafgaandeenschriftelijkeakkoordvandeverkoper.  Dekoperverbindtzich ertoeomdeverkoperte verwittigenvanelkbeslagdatdooreenderdeopdeverkochteproductenwordtuitgeoefend,waarvandeprijsnietvolledigwordtbetaald.  Op dezelfde manierverbindtdekoperzich ertoeomdeverkoperonmiddellijkte verwittigen wanneer de geleverde en onbetaalde goederen zich op plaatsen bevinden die zijn doorverhuurd door de koper.

 

Artikel5

Deongeldigheid of nietigheidvaneenvandeclausulesvandezealgemenevoorwaardenkunnendegeldigheidofdetoepasbaarheidvandeandereclausulesnietbeïnvloeden.  In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe om de nietige of ongeldige clausule te vervangen door een geldige clausule die het dichtst aanleunt bij het economisch standpunt van de nietige of ongeldige clausule.

Hetfeitdatdeverkopergeen gebruik maakt van deze algemene verkoopsvoorwaarden op een gegeven moment, mag niet worden opgevat alshet afstand doen van deze voorwaarden op een later moment.

Elkecommunicatie of kennisgeving tussen de partijen zullen naar behoren uitgevoerd wordenperaangetekende brief,post, fax,elektronischepost, metberichtvanontvangst,voordeverkoper,aanzijnhoofdkantoorenvoordekoper,aanzijnmaatschappelijke zetel, werkplaatsofwoonplaatsuitgevoerd worden.

 

Artikel6

Dezealgemenevoorwaardenworden beheerst doorhetBelgischerecht,zelfsin geval vaneen garantieverzoek.

Elkgeschilbetreffendedevorming,deuitvoering,deinterpretatievandezealgemenevoorwaardenvoorverkoopalsmedealleovereenkomstenwaaropzijvan toepassing zijnendienietin der minneopgelost kan worden,zalvoorderechtbankenvanhet gerechtelijkearrondissementvanCharleroi,volgensdebevoegdheid,voorderechtvaardigheidvanvredevanheteerstekanton,derechtbankvaneersteinstantieofdehandelsrechtbankgedragen worden.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.

Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze cookies worden gebruikt om anoniem gegevens te verzamelen over het gebruik van deze website.